Sponsored Ads

ในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้คำนำเรื่อง ที่สำคัญพร้อมกับความหมายของคำนั้นๆ ดังนี้

1. พ่อ   หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก

2. แม่   หมายถึง หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก

3. หา   หมายถึง มุ่งพบ  หรือ  พบ

4. ให้   หมายถึง มอบ สละ อนุญาต

5. ได้   หมายถึง รับมา หรือตกมาเป็นของตน

6. ดีใจ  หมายถึง ยินดี ชอบใจ พอใจ

7. ดูแล  หมายถึง เอาใจใส่ ปกปักรักษา ปกครอง

8. รัก   หมายถึง มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1