Sponsored Ads

เรื่องตามหา

ภูผา หา อ้อย ไป ให้ ใบโบก ใบบัว      แต่ ลูกช้าง ไม่ อยู่ ที่ ลาน

ภูผา เดิน หา ลูกช้าง    ภูผา ไป ที่ ลำธาร     ใบโบก ใบบัว เล่นน้ำ อยู่

ภูผา ผูก กระดึง ที่ คอ ใบโบก                    ภูผา ผูก กระพรวน ที่ คอ ใบบัว

กระดึง ดัง โป๊ก เป๊ก                                กระพรวน ดัง กรุ๋ง กริ๋ง

เวลา ใบโบก และ ใบบัว หาย ไป               ภูผา จะ ได้ ตาม หา ใบโบก และ ใบบัว ได้ ทันที

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1