การแจกลูกสระ ไ  ไม้มลาย 

1. ไจ  สะกดว่า  จอ - ไอ  อ่านว่า ไจ

2. ไป  สะกดว่า  ปอ - ไอ  อ่านว่า ไป

3. ไต  สะกดว่า  ตอ - ไอ  อ่านว่า ไต

4. ไอ  สะกดว่า  ออ - ไอ  อ่านว่า ไอ

5. ไก  สะกดว่า  กอ - ไอ  อ่านว่า ไก

 

ความหมายของคำ

1. ไก   หมายถึง  ที่สำหรับเหนี่ยวให้ลูกกระสุนลั่นออกไป

2. ไจ   หมายถึง  ด้ายหรือไหมที่แยกแล้วมัดไว้เพื่อไม่ให้ยุ่ง

3. ไป  หมายถึง  เคลื่อนออกจากที่ ใช้ตรงข้ามกับมา

4. ไต  หมายถึง  อวัยวะภายในสำหรับกลั่นปัสสาวะ

5. ไอ  หมายถึง  สิ่งที่มีลักษณะอย่างควัน ลอยออกมาจากของที่ถูกความร้อนทำให้ระเหย

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1