Sponsored Ads

( ใ ) เรียกว่า สระไอ ไม้ม้วน   ตัวอย่างการสะกดคำ 

1. ใจ  สะกดว่า  จอ - ใอ อ่านว่า ใจ

2. ใด  สะกดว่า  ดอ - ใอ อ่านว่า ใด

3. ใย  สะกดว่า  ยอ - ใอ อ่านว่า ใย

4. ใน  สะกดว่า  นอ - ใอ อ่านว่า ใน

5. ใส  สะกดว่า  สอ - ใอ อ่านว่า ใส 

ความหมายของคำ

1. ใจ  หมายถึง หัวใจ

2. ใด หมายถึง ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความไม่เจาะจง หรือเป็นคำถาม

3. ใย หมายถึง สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆ

4. ใน หมายถึง ตรงกันข้ามกับนอก

5. ใส  หมายถึง  แจ่ม  ไม่ขุ่น  ไม่มัว

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1