คำศัพท์ที่น่าสนใจ เรื่อง ไปโรงเรียน  มีดังนี้

1. เข้า     หมายถึง   อาการที่เคลื่อนไปข้างใน หรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน

2. หิ้ว      หมายถึง   จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา

3. เรียน    หมายถึง    เข้ารับความรู้จากผู้สอน

4. ปิ่นโต    หมายถึง    ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูหิ้วได้

5. กระเป๋า    หมายถึง      เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ

6. โรงเรียน   หมายถึง   สถานที่ศึกษา เล่าเรียน

7. หน้า        หมายถึง   ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง

8. หนังสือ     หมายถึง    ข้อความที่พิมพ์ หรือ เขียนแล้วรวมเป็นเล่ม

9. โบกมือ       หมายถึง    แกว่งมือทำสัญญาณ

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1