Sponsored Ads

เรื่อง ไปโรงเรียน 

ภูผา เดิน หน้า ใบโบก ใบบัว เดินตาม       ใบโบก หิ้ว ปิ่นโต ส่งเสียง ร้อง เอิ๊ก เอิ๊ก

กระดึง ดัง โป๊ก เป๊ก                                 ใบบัว หิ้ว กระเป๋า ส่งเสียง ร้อง แอ๊ก แอ๊ก

กระพรวน ดัง กรุ๋ง กริ๋ง                               ภูผา พา ใบโบก ใบบัว ไป โรงเรียน

พอ ถึง โรงเรียนลูกช้าง                              ใบโบก ยื่น ปิ่นโต ให้ ภูผา

ใบบัว ยื่น กระเป๋า ให้ ภูผา                          ช้างน้อย โบกหู ให้ ภูผา

ภูผา โบกมือ ให้ ช้างน้อย                           ช้างน้อย เดิน เข้า โรงเรียนลูกช้าง

ภูผา เดิน ต่อไป ที่ โรงเรียน ของ ภูผา           ไป เรียน หนังสือ

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1