Sponsored Ads

ตัวอย่างคำที่เรียนในบทเรียน 

1. ลือ  สะกดว่า  ลอ - อือ อ่านว่า ลือ

2. มือ สะกดว่า  มอ - อือ อ่านว่า มือ

3. ถือ สะกดว่า  ถอ - อือ อ่านว่า ถือ

4. ฮือ สะกดว่า  ฮอ - อือ อ่านว่า ฮือ

5. คือ สะกดว่า  คอ - อือ อ่านว่า คือ

ความหมายของคำ

1. ลือ หมายถึง พูดกันทั่วไป แต่ยังไม่มีอะไรยืนยันได้แน่นอน

2. ฮือ หมายถึง อาการลุกฮืออย่างรวดเร็ว เช่น ไฟลุกฮือ

3. มือ หมายถึง อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อจากปลายแขน

4. ถือ หมายถึง จับยึดไว้ในมือ

5. คือ หมายถึง เท่ากับ

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1