คำที่มากกว่า 1 พยางค์  ในบทเรียนนี้ ได้แก่

1. ไก่แจ้   สะกดว่า  กอ - ไอ - ไก - ไม้เอก = ไก่  /  จอ - แอ - แจ - ไม้โท = แจ้  อ่านว่า ไก่แจ้

2. ป่าไม้   สะกดว่า ปอ - อา - ปา - ไม้เอก = ป่า  /  มอ - ไอ - ไม - ไม้โท = ไม้  อ่านว่า ป่าไม้

3. ใส่ยา  สะกดว่า สอ - ใอ - ใส - ไม้เอก = ใส่  /  ยอ - อา - ยา = ยา  อ่านว่า ใส่ยา

4. ผ้าถุง  สะกดว่า ผอ - อา - ผา - ไม้โท = ผ้า  /  ถอ - อุ - งอ = ถุง  อ่านว่า ผ้าถุง

5. สาคู  สะกดว่า สอ - อา = สา / คอ - อู = คู  อ่านว่า  สาคู

6. ถูบ้าน  สะกดว่า  ถอ - อู = ถู / บอ - อา - นอ - บาน - ไม้โท = บ้าน  อ่านว่า ถูบ้าน

ความหมายของคำ

1. ไก่แจ้  หมายความว่า  ไก่บ้านพันธุ์พื้นเมืองของไทย

2. ป่าไม้ หมายความว่า ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมา

3. ใส่ยา หมายความว่า เอายาทาหรือโรยที่แผล

4. ผ้าถุง หมายความว่า ผ้านุ่งผู้หญิง ทำจากผ้าที่เย็บด้านข้างให้ติดกัน

5. สาคู หมายความว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

6. ถูบ้าน หมายความว่า เช็ดไปมาให้สะอาด

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1