Sponsored Ads

เรื่อง แม่งูเอ๋ย

มาเล่นกันไหม เล่นเป็นงูใหญ่

กินน้ำบ่อไหน       จะพาไปกิน

บ่อโศกบ่อหิน บ่อดินบ่อทราย

กินแล้วโยกย้าย บินไปก็บินมา

แม่งูเอ๋ย       กินน้ำบ่อไหน

กินน้ำบ่อทราย ย้ายไปก็ย้ายมา

กินน้ำบ่อโศก        โยกไปก็โยกมา

กินน้ำบ่อหิน      บินไปก็บินมา

กินหัวกินหาง       กินกลางตลอดตัว

 

ความหมาย

งู  หมายถึง  สัตวืเลื้อยคลาน ตัวเรียวยาว มีเกล็ด ไม่มีขา

ทราย  หมายถึง  เศษหิน เศษแร่ที่มีขนาดเล็ก มีลักษณะซุยร่วนไม่เกาะกัน

โศก  หมายถึง  ความทุกข์  ความเศร้า

หิน  หมายถึง  มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่รวมตัวกัน  อยู่ตามธรรมชาติ

บิน  หมายถึง  เคลื่อนไปในอากาศโดยใช้ปีก

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1