เรียนรู้อักษรต่ำ สระเอีย และสระอัว

อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่   ค, ฅ, ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮ

สระเอีย  มีรูปดังนี้    เ    ี ย

สระ อัว  มีรูปดังนี้    ัว

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1