Sponsored Ads

เรียนรู้อักษรต่ำ สระเอีย และสระอัว

อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่   ค, ฅ, ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮ

สระเอีย  มีรูปดังนี้    เ    ี ย

สระ อัว  มีรูปดังนี้    ัว

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1