สระเอีย มีวิธีการแจกลูก และความหมายของคำดังนี้

1. เงีย  มาจากคำว่า  งัวเงีย  หมายถึง อาการของคนที่เพิ่งตื่นนอนยังง่วงอยู่

เงีย  สะกดว่า  งอ -เอีย  อ่านว่า เงีย

2. เนีย  มาจากคำว่า  นัวเนีย  หมายถึง เกี่ยวพันกัน

เนีย  สะกดว่า นอ -เอีย อ่านว่า  เนีย

3. เปีย  มาจากคำว่า  ผมเปีย  หมายถึง ผมที่ไว้ยาวบริเวณท้ายทอย  ผมที่ถักห้อยยาวลงมา

เปีย  สะกดว่า ปอ -เอีย อ่านว่า  เปีย

4. เมีย  หมายถึง  ภรรยา

เมีย  สะกดว่า  มอ - เอีย  อ่านว่า  เมีย

5. เยีย  หมายถึง คำใช้เรียกไก่ตัวผู้ทีมีรูปร่างคล้ายไก่ตัวเมีย เรียกไก่เยีย หรือหมายถึง งามยิ่ง

เยีย  สะกดว่า ยอ - เอีย  อ่านว่า  เยีย

6. เลีย หมายถึง การแสดงอาการที่เราใช้ลิ้นกวาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เลีย  สะกดว่า ลอ - เอีย  อ่านว่า  เลีย

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1