Sponsored Ads

วิธีการแจกรูปสระอัว

1. บัว  สะกดว่า  บอ - อัว  อ่านว่า บัว

2. หัว  สะกดว่า  หอ - อัว  อ่านว่า หัว

3. พัว  สะกดว่า  พอ - อัว  อ่านว่า พัว

4. มัว  สะกดว่า  มอ - อัว  อ่านว่า มัว

5. รัว  สะกดว่า  รอ - อัว  อ่านว่า รัว

6. วัว  สะกดว่า  วอ - อัว  อ่านว่า วัว

 

ความหมายของคำ

1. บัว หมายถึง  ไม้จำพวกหนึ่ง  ชอบเกิดในน้ำ

2. หัว  หมายถึง ส่วนบนสุดของร่างกายของคนหรือสัตว์

3. พัว  หมายถึง  เป็นพวง หรือติดกัน

4. มัว  หมายถึง  ไม่แจ่ม  ไม่ชัด  เช่น  กระจกมัว

5. รัว  หมายถึง  ทำให้เกิดเสียงถี่

6. วัว  หมายถึง  สัตว์สี่เท้าเคี้ยวเอื้อง  ตัวเหมือนควาย

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1