การแจกลูกและสะกดคำ 2 พยางค์

1. งัวเงีย   สะกดว่า  งอ - อัว - งัว - งอ - เอีย - เงีย  อ่านว่า งัวเงีย

2. ใบบัว   สะกดว่า  บอ - ใอ - ใบ- บอ - อัว - บัว  อ่านว่า ใบบัว

3. โถยา   สะกดว่า  ถอ - โอ - โถ- ยอ - อา - ยา  อ่านว่า โถยา

4. เปียคู่   สะกดว่า  ปอ - เอีย - เปีย- คอ - อู - ไม้เอก - คู่  อ่านว่า เปียคู่

5. ศาลา   สะกดว่า  ศอ - อา - ศา - ลอ - อา - ลา  อ่านว่า ศาลา

6. ใจดี    สะกดว่า  จอ - ใอ - ใจ - ดอ - อี - ดี  อ่านว่า ใจดี

 

ความหมายของคำ

1. งัวเงีย   หมายถึง  อาการคนตื่นนอนยังง่วงอยู่

2. ใบบัว   หมายถึง  พืชน้ำมีรูปร่างของใบส่วนใหญ่กลมมีหลายแบบ

3. โถยา   หมายถึง  ภาชนะโดยมากทำด้วยดินเผา หรือกระเบื้องเคลือบปากกว้าง  มีฝาปิด

4. เปียคู่   หมายถึง  ผมที่ถักห้อยยาวลงมาสองเส้น

5. ศาลา  หมายถึง  อาคารทรงไทยที่เปิดโล่ง  ใช้เป็นที่พัก

6. ใจดี  หมายถึง  มีความเมตตากรุณา  ใจเย็นไม่โกรธง่าย

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1