เรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 1

ฉันเป็นเพื่อนเธอ เธอเป็นเพื่อนฉัน      เราเป็นเพื่อนกัน คือฉันกับเธอ

เธอมีของเล่น ฉันมีของใช้            เราแบ่งกันได้ ของฉันของเธอ

นี่ ของ ของ เธอ นั่น ของ ของ ฉัน     มันสับเปลี่ยนกัน ฉันคืนให้เธอ

นี่ ของ ของ เธอ ที่ทำตกไว้            ฉันนี้เก็บได้ นำมาให้เธอ

ความหมายของคำ

1. เพื่อน  หมายถึง  คนที่คุ้นเคยกัน

2. ของเล่น  หมายถึง  ใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน

3. ของใช้  หมายถึง  สิ่งของสำหรับใช้สอย

4. แบ่ง  หมายถึง  การแยกออกเป็นส่วนๆ

5. ตก   หมายถึง  หล่นลง

ข้อคิดจากเรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 1

 การที่มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันสิ่งของ ของตนเองให้กับผู้อื่นเหมือนกับเด็กในเรื่องที่แบ่งของเล่นของใช้ของกินให้กับเพื่อน


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1