เรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 2

ขอบใจ เธอ ให้แก่ฉัน พวก เรา แบ่ง กัน ฉัน ให้ แก่ เธอ

ของกิน ของใช้ ต่างอาศัยกัน พวกเราแบ่งปัน ฉัน ฉัน เธอ เธอ

ขอบใจ เธอ ได้ช่วยฉัน  พวกเรา ช่วยกัน ฉันได้ช่วยเธอ

ของ หนัก ก็เบา   เพราะ เรา ช่วย กัน

ด้วย ความผูกพัน   ฉัน ฉัน เธอ เธอ

ข้อคิดจากเรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 2

ได้รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความผูกพันระหว่างเพื่อน

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1