ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ของ joomla 3.x เข้าเว็บจริง

1. เข้า Direct Admin เลือกเมนู Upload

 

2. เมื่ออัพโหลดแล้วให้คลิกเมนู Extract

3. จะแสดงรายละเอียดของข้อมูลไฟล์ต่างๆ  ให้คลิกเมนู Extract อีกครั้ง

จากนั้นจะปรากฎหน้าการ install โปรแกรมที่เสร็จสมบรูณ์