Sponsored Ads

ฝึกจูงหาง

บทเรียน ลูกช้าง จูงหางออกเดิน     ไม่มี ขัดเขิน เดินตาม กันไป

เดินเป็นวงกลม น่าชม  กระไร           ฝึกแล้ว ดีใจ ได้กิน  กล้วยอ้อย

ความหมายของคำ

1. จูง  หมายถึง  ใช้มือพาไปด้วยการจับ  ลาก  ดึง  หรือฉุด

2. หาง  หมายถึง  อวัยวะส่วนที่ยื่นออกจากท้ายลำตัว  หรือก้นสัตว์

3. ขัดเขิน  หมายถึง  อาย

4. เดิน  หมายถึง  ยกเท้าไปข้างหน้า

5. กิน  หมายถึง  เคี้ยว

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

สัตว์ก็มีความสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เหมือนคน เห็นได้จากการที่ช้างสามารถเรียนรู้การเดินเป็นวงกลม

การแจกลูกและสะกดคำ 2 พยางค์

1. งัวเงีย   สะกดว่า  งอ - อัว - งัว - งอ - เอีย - เงีย  อ่านว่า งัวเงีย

2. ใบบัว   สะกดว่า  บอ - ใอ - ใบ- บอ - อัว - บัว  อ่านว่า ใบบัว

3. โถยา   สะกดว่า  ถอ - โอ - โถ- ยอ - อา - ยา  อ่านว่า โถยา

4. เปียคู่   สะกดว่า  ปอ - เอีย - เปีย- คอ - อู - ไม้เอก - คู่  อ่านว่า เปียคู่

5. ศาลา   สะกดว่า  ศอ - อา - ศา - ลอ - อา - ลา  อ่านว่า ศาลา

6. ใจดี    สะกดว่า  จอ - ใอ - ใจ - ดอ - อี - ดี  อ่านว่า ใจดี

วิธีการแจกรูปสระอัว

1. บัว  สะกดว่า  บอ - อัว  อ่านว่า บัว

2. หัว  สะกดว่า  หอ - อัว  อ่านว่า หัว

3. พัว  สะกดว่า  พอ - อัว  อ่านว่า พัว

4. มัว  สะกดว่า  มอ - อัว  อ่านว่า มัว

5. รัว  สะกดว่า  รอ - อัว  อ่านว่า รัว

6. วัว  สะกดว่า  วอ - อัว  อ่านว่า วัว

สระเอีย มีวิธีการแจกลูก และความหมายของคำดังนี้

1. เงีย  มาจากคำว่า  งัวเงีย  หมายถึง อาการของคนที่เพิ่งตื่นนอนยังง่วงอยู่

เงีย  สะกดว่า  งอ -เอีย  อ่านว่า เงีย

2. เนีย  มาจากคำว่า  นัวเนีย  หมายถึง เกี่ยวพันกัน

เนีย  สะกดว่า นอ -เอีย อ่านว่า  เนีย

3. เปีย  มาจากคำว่า  ผมเปีย  หมายถึง ผมที่ไว้ยาวบริเวณท้ายทอย  ผมที่ถักห้อยยาวลงมา

เปีย  สะกดว่า ปอ -เอีย อ่านว่า  เปีย

4. เมีย  หมายถึง  ภรรยา

เมีย  สะกดว่า  มอ - เอีย  อ่านว่า  เมีย

5. เยีย  หมายถึง คำใช้เรียกไก่ตัวผู้ทีมีรูปร่างคล้ายไก่ตัวเมีย เรียกไก่เยีย หรือหมายถึง งามยิ่ง

เยีย  สะกดว่า ยอ - เอีย  อ่านว่า  เยีย

6. เลีย หมายถึง การแสดงอาการที่เราใช้ลิ้นกวาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เลีย  สะกดว่า ลอ - เอีย  อ่านว่า  เลีย

 

เรียนรู้อักษรต่ำ สระเอีย และสระอัว

อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่   ค, ฅ, ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮ

สระเอีย  มีรูปดังนี้    เ    ี ย

สระ อัว  มีรูปดังนี้    ัว

เรื่อง  โรงเรียนลูกช้าง

ใบโบก ใบบัว และลูกช้าง หลายเชือกไปโรงเรียน     โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน

ครวญโพ พ่อของภูผา เป็นครูใหญ่                       ช้างแต่ละเชือกมีครวญคอยฝึก

วันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกัน                                   ครวญช้าง จูงใบโบกไปต่อแถว

ใบโบก ใช้งวงจับหางช้างข้างหน้า                       ครวญช้างจูงใบบัวไปต่อแถว

ใบบัว ใช้งวงจับหางใบโบก                               ลูกช้าง เดินตามกันเป็นวงกลม

ฝึก ซ้ำไป ซ้ำมา ไม่กี่วัน                                   ใบโบก และ ใบบัว ทำตามได้

เมื่อฝึกจบทุกครั้ง ลูกช้างได้กินกล้วย                    ได้กินอ้อยเป็นรางวัล

โรงเรียนลูกช้าง  รู้จักคำนำเรื่อง

ประโยคน่ารู้

โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน ครวญช้างกำลังฝึกลูกช้าง

ภูผาวาดรูปวงกลม   ใบโบกใบบัวชอบกินกล้วย

จมูกยาวๆของช้างเรียกว่า งา

เรื่อง แม่งูเอ๋ย

มาเล่นกันไหม เล่นเป็นงูใหญ่

กินน้ำบ่อไหน       จะพาไปกิน

บ่อโศกบ่อหิน บ่อดินบ่อทราย

กินแล้วโยกย้าย บินไปก็บินมา

แม่งูเอ๋ย       กินน้ำบ่อไหน

กินน้ำบ่อทราย ย้ายไปก็ย้ายมา

กินน้ำบ่อโศก        โยกไปก็โยกมา

กินน้ำบ่อหิน      บินไปก็บินมา

กินหัวกินหาง       กินกลางตลอดตัว

Sponsored Links