สร้าง Application Paint pot โปรแกรมวาดภาพ

1. เข้าเว็บ Browser แล้วพิมพ์ localhost:888 เพื่อเริ่งสร้าง Application

2. พบหน้าจอ Login คลิกเมนู Log in

3. คลิกเมนู Projects เลือก Start new project

4. ตั้งชื่อ Project แล้วคลิก OK

5. จะแสดงหน้าต่างของโปรแกรม ที่พร้อมจะสร้าง Application โดยจะมีส่วนประกอบ ดังนี้

5.1 Palette เป็นส่วนที่แสดงเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแอปพลิเคชั่น

5.2 Viewer เป็นส่วนที่แสดงหน้าต่างการสร้างแอปพลิเคชั่นของเรา

5.3 Components เป็นส่วนที่แสดงเครื่องมือต่างๆที่เราใช้สร้างแอปพลิเคชั่น

5.4 Properties เป็นส่วนกำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือต่างๆที่เราใช้สร้างแอปพลิเคชั่น

 

เริ่มต้นสร้าง Application Paint pot โปรแกรมวาดภาพ

1. คลิกเมนู Lable ที่ Palette แล้วลากไปวางที่ Viewer เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. ตั้งค่าขนาดข้อความ สีของข้อความ และการจัดวางข้อความที่ Properties

3. คลิกเมนู Button ที่ Palette แล้วลากมาวางที่ Viewer ตั้งชื่อ Button โดยคลิกเมนู Renameและตั้งค่า Button ที่ Properties

4. ต้องการให้ปุ่มอยู่ระดับเดียวกัน คลิกเลือก Layout แล้วเลือก Horizontal Arrangement มาวางไว้ที่ Viewer

5. เลือกเมนู Drawing and Animation แล้วเลือก Canvas ลากมาวางไว้ที่ Viewer ปรับขนาดความสูงให้เท่ากับ 300 pixels ตรงที่ Properties

6. ที่ Palette คลิกเลือก Button มาวางไว้ใต้ Canvas โดยปุ่มนี้ ตั้งชื่อว่า Clear

7. คลิกเมนู Blocks เพื่อสร้างโปรแกรมวาดภาพ โดยการลากคำสั่ง มาวางต่อกันให้สัมพันธ์กัน