แนวข้อสอบ O-Net วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 3 ข้อ โดยออกข้อสอบในเรื่องของการใช้ตรรกะ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการออกแบบการเขียนโปรแกรม ซึ่งแนวข้อสอบมีดังนี้

 

ข้อสอบข้อนี้เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ  การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

ข้อสอบข้อนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

ข้อสอบข้อนี้เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม และการออกแบบโปรแกรม โดยใช้บล็อคคำสั่งเขียนโปรแกรมด้วย โปรแกรม Scratch