บทเรียนภาษาอังกฤษชั้น ป.2 เรื่อง Goodbye  เป็นเเนื้อหาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในการ บอกลา Goodbye และ Bye Bye มีความหมายแปลว่า ลาก่อน 

Have a nice day  ใช้ในการบอกลาคนที่เราคุยด้วย และอวยพรให้ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดี

Good night  ใช้สำหรับ การบอกลาก่อนเข้านอน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2