บทเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 เรื่อง การวัดความยาว มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับการสอนเรื่องการวัดความยาว และความสูง โดยใช้หน่วยของการวัดเป็น หน่วย เช่น บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียน 9 หน่วย แบบนี้ป็นต้น

การวัดความยาว คือ การหาความยาวในวิธีแนวนอน

การวัดความสูง คือ การหาความสูงในแนวตั้ง

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1