สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.1 เรื่อง แบบรูปของรูปเรขาคณิต  ตอนที่ 2

     ความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิต ในบทเรียนนี้เป็นความสัมพันธ์ของขนาดรูปร่างเช่น เล็กใหญ่ หรือ สูงต่ำ ทรงกลม สามเหลี่ยม เป็นต้น โดยการเรียงลำดับความสัมพันธ์ เช่น รูปที่หนึ่งวงกลม รูปที่สองสี่เหลี่ยม รูปที่สามวงกลม รูปที่สี่ สี่เหลี่ยม ซึ่งการเรียงลำดับดังกล่าวเรียกว่า ความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิต

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1