แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 3 มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตในรูปแบบของสี เช่นรูปที่หนึ่งมีสีขาว รูปที่สองมีสีแดง รูปที่สามมีสีขาว รูปที่สีก็จะต้องเป็นสีแดง หรือ รูปที่หนึ่งเป็นสีฟ้า รูปที่สองเป็นสีฟ้า รูปที่สามเป้นสีขาว รูปที่สี่เป็นสีฟ้า รูปที่ห้า จะต้องเป็นสีฟ้า เป็นต้น

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1