ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการสร้างเสริมความรู้และทักษะเกี่ยวกับการควบคุมและการสื่อสารการทำงานผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และให้การ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้คุ้มค่าที่สุดนั้น การสร้างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เรื่อง ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย

เชื่อมโยงให้กับโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า โดยการเปิด-ปิดไฟ ตามอาคารเรียนของโรงเรียน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ในโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังทำให้บุคลากรในโรงเรียน เกิดความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการทำงาน และยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย

ประโยชน์ของการสร้างระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กลุ่มดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ เปิด – ปิดไฟ ตามอาคารเรียนต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

2. เพื่อสนับสนุนด้านวัฒนธรรมการประหยัดค่าไฟฟ้าในโรงเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยัด และใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างทันสมัย คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ