การใช้งานแอปพลิเคชั่น Learning System บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC เป็นการใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1.เมนูบทเรียน ใน Learning System จะเป็นการเรียนรู้วิชาหลัก 5 วิชาได้ แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละวิชาจะแบ่งเป็นภาคเรียนที่หนึ่ง และสองเป็นบทเรียนเชิงมัลติมีเดีย คือมีถาพเสียงประกอบบทเรียน

2.เมนูหนังสือเรียน เป็นเมนูที่แสดงบทเรียนประเภทอีบุ๊คให้อ่าน เป็นไฟล์ในรูปแบบเอกสาร นามสกุล pdf

3.เมนูมัลติมีเดีย เป็นเมนูที่แสดงเนื้อหามันติมีเดีย เป็นบทเรียนสอนเกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวง และบทเพลงทั่วไป เช่นเพลงชาติ เพลงสามัคคีชุมนุม เพลงเด็กดี เป็นต้น

4.เมนูแอปพลิเคชัน เป็นเมนูที่เก็บคลังข้อสอบของวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกทำและรับรู้คะแนนได้ทันทีหลังการทำข้อสอบ