การอ่านแจกลูก การสะกดคำ สระอึ และสระอุ มีหลักการอ่านและแจกลูกการสะกดคำ ดังนี้

การอ่านแจกลูก การสะกดคำ สระอึ เช่น

ขึ มาจาก ข ประสมกับสระ อึ อ่านว่า ขึ

จึ มาจาก จ ประสมกับสระ อึ อ่านว่า จึ

ถึ มาจาก ถ ประสมกับสระ อึ อ่านว่า ถึ

จึง มาจาก จ ประสมกับสระ อึ และ ง อ่านว่า จึง

ขึง มาจาก ข ประสมกับสระ อึ และ ง อ่านว่า ขึง

ถึง มาจาก ถ ประสมกับสระ อึ และ ง อ่านว่า ถึง

 

ความหมายของคำ

ขึง หมายถึงทำให้ตึง

จึง คำสำหรับต่อความแสดงคำกิริยาที่กระทำภายหลัง

การอ่านแจกลูก การสะกดคำ สระอุ เช่น

กุ มาจาก ก ประสมกับสระ อุ อ่านว่า กุ

จุ มาจาก จ ประสมกับสระ อุ อ่านว่า จุ

จุ มาจาก ต ประสมกับสระ อุ อ่านว่า ตุ

บุก มาจาก บ ประสมกับสระ อุ และ ก อ่านว่า บอ - อุ - กอ = บุก

จุด มาจาก จ ประสมกับสระ อุ และ ด อ่านว่า จอ - อุ - ดอ = จุด

ปุก มาจาก ป ประสมกับสระ อุ และ ก อ่านว่า ปอ - อุ - กอ = ปุก

ความหมายของคำ

บุก หมายถึง ลุย ฝ่าไป

จุด หมายถึง เม็ด แต้ม รอย

กระปุก หมายถึง ภาชนะเครื่องปั้นดินเผ่าหรือแก้ว ปากแคบขนาดเล็ก

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1