วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านแจกลูก และการสะกดคำ เป็นการเรียนรู้การสะกดคำที่อยู่ในรูป สระ อะ และ สระ อิ  ซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านแจกลูก และการสะกดคำ โดยมีขั้นตอนการอ่านแจกลูกคำดังนี้

สระ อะ  เช่น

1.กะ แจกลูกคำ คือ กอ - อะ อ่านว่า กะ

2.จะ แจกลูกคำ คือ จอ - อะ อ่านว่า จะ

3.มะ แจกลูกคำ คือ มอ - อะ อ่านว่า มะ

สระ อิ เช่น

1.จิ แจกลูกคำ คือ จอ - อิ อ่านว่า จิ

2.บิ แจกลูกคำ คือ บอ - อิ อ่านว่า บิ

3.ติ แจกลูกคำ คือ ตอ - อิ อ่านว่า ติ

 

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1