เมื่อเราทำการคัดลอกสื่อการสอนชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ตเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงบนเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งเราจะทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นจาก SD CARD ดังนี้

 

1.แตะที่แอปพลิเคชั่นรวม บนเครื่องแท็บเล็ต

เมื่อเราทำการลบสื่อการสอนของชั้น ป.1 ออกแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการคัดลอกสื่อการสอนของชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ต โดยมีขั้นตอนการคัดลอกดังต่อไปนี้

1.แตะเมนูแอปพลิเคชั่นรวมที่ตัวเครื่องแท็บเล็ต

ก่อนที่เราจะทำการติดตั้งสื่อการสอนของชั้น ป.2 บนเครื่องแท็บเล็ต เราจะต้องลบสื่อการสอนของชั้น ป.1 ออกเสียก่อน ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. แตะแอปพลิเคชั่นรวมดังภาพที่ 1

วิชาภาษาไทย เรื่อง ใบโบกใบบัว รู้จักคำนำเรื่อง

ในบทเรียนนี้ เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ของช้าง ผ่านเพลงช้าง ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

ช้าง ช้าง ช้าง    น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า     ช้างมันตัวโตไม่เบา  

จมูกยาว ยาว     เรียกว่า งวง   มีเขี้ยวใต้งวง  เรียกว่า งา      มีหู มีตา หางยาว

งวง  คือ จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกมา งา  คือ ฟันที่ยื่นยาวออกจากข้างปากช้างตัวผู้ มีสีขาวโค้ง งอ หู คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่สำหรับฟังเสียง ตา คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่ดู หรือมองสิ่งๆต่างๆรอบตัว หาง คือ ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนท้ายของลำตัวสัตว์ ช้างมี ขา ขา   ขา คือ อวัยวะตั้งแต่ตะโพกถึงข้อเท้า สำหรับพยุงร่างกายและเดิน ข้อสังเกต  ช้างตัวผู้จะมีงา  ช้างตัวเมียไม่มีงา ในบทเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1 ใบโบก คือช้างตัวผู้  ใบบัว คือช้างตัวเมีย

วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง ครอบครัวของฉัน

ครอบครัว หมายถึง คือ พ่อ แม่ ลูก และญาติพี่น้องของเรา ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ครอบครัวขนาดเล็ก ประกอบไปด้วย พ่อ  แม่ ลูก ครอบครัวขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย พ่อ  แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น ดังนั้นครอบครัวแต่ละครอบครัวอาจมีสมาชิกที่แตกต่างกัน

ก่อนทำการติดตั้งสื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ต จะต้องทำการจัดการเครื่องแท็บเล็ต ให้มีความพร้อมโดยการเชื่อมเครื่องแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการลบไฟล์ข้อมูลเก่าหรือสื่อการเรียนรู้ของ ชั้น ป.1 สาเหตุที่ต้องลบสื่อการเรียนรู้เดิมออก เนื่องจากขนาดความจุของหน่วยความจำภายในตัวเครื่องแท็บเล็ตไม่เพียงพอ ต่อสื่อการเรียนรู้ของ ชั้น ป.2 ทำให้ต้องลบข้อมูลเดิมออก แล้วจึงสามารถนำข้อมูลสื่อการสอนของชั้น ป.2 มาติดตั้งลงบนเครื่องแท็บเล็ตได้

วิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับวิชาภาษาอังกฤษในบทเรียนแรกจะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ การทักทายแบบง่ายๆ เด็กๆสามารถจดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเนื้อหาของบทเรียนแรกนี้จะมีเพลงประกอบบทเรียนซึ่งจะช่วยให้เด็กๆเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน คำศัพท์ในบทเรียนแรกของวิชาภาษาอังกฤษมีดังนี้

1. What Your Name แปลว่า คุณชื่ออะไร

2. My Name is …… แปลว่า ฉันชื่อ.......

3. Nice to meet you แปลว่า ยินดีที่ได้รู้จัก

=========================

เพลงประกอบบทเรียน

What Your Name What Your Name What Your Name ?

My name is Richard.

My name is …….

1 2 3 4

Nice to meet you !

What Your Name What Your Name What Your Name ?

My name is ……. My name is ……. My name is …….

1 2 3 4

Nice to meet you !

=========================

วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลน่ารู้

ข้อมูล คือ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา โดยสามารถรับรู้ได้จาก การฟัง การมองเห็น การรับรู้รส และการสัมผัส ข้อมูลประกอบด้วย ตัวเลข ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ประโยชน์ของข้อมูล ได้แก่ ช่วยเพิ่มเติมความรู้ ช่วยในการสื่อสาร ช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้อง ช่วยในการวางแผน

การรวบรวมข้อมูล คือ การรวบข้อมูลหลายๆประเภท ซึ่งได้มาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน มารวบรวมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น

วิธีการรวบรวมข้อมูล มี 3 วิธี

1.กำหนดข้อมูลที่จะทำการรวบรวม เช่น ข้อมูล ภาพ เสียง ตัวเลข ตัวอักษร โดยนักเรียนต้องกำหนดให้ได้ว่าข้อมูลที่จะเก็บเป็นแบใด

2.กำหนดแหล่งข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จากส่วนราชการ และจากการสัมภาษณ์

3.การนำข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลทางประวิติศาสตร์ ข้อมูลสินค้า เป็นต้น

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Hello

เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ เกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตนเอง และการถามชื่อของคู่สนทนา เช่น

Hi , Hello หมายถึง สวัสดี / เป็นการทักทายสั้นๆ

What your name หมายถึง คุณชื่ออะไร / เป็นการถามชื่อของบุคคลที่เราอยากรู้จัก

My name is หมายถึง ฉันชื่อ...... / เป็นการตอบคำถามจากผู้ถามชื่อของเรา

How are you หมายถึง คุณสบายดีมั้ย / เป็นการทักทายทั่วไป

I ‘m fine , thank you. .And you ? หมายถึง ฉันสบายดี , ขอบคุณ , แล้วคุณละ

Fine , thank หมายถึง ฉันสบายดี ขอบคุณ

Nice too meet you หมายถึง ยินดีที่ได้รู้จัก

Nice too meet you too หมายถึง ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน

This is หมายถึง นี่คือ / ใช้ในกรณีแนะนำเพื่อนที่มาด้วย เช่น This is my friend นี่คือเพื่อนของฉัน

วิชาภาษาไทย เรื่อง โรงเรียนต้นไม้

เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้คำศัพท์ที่อยู่ในบทเรียนนี้ โดยจะใช้เนื้อหาเพลงในการเรียนการสอน เนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วยคำศัพท์ดังนี้

- ข้าวเปลือก คือ เมล็ดข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออก

- หว่าน คือ การโปรย ทำให้กระจาย

- ใบตอง คือ ใบกล้วย

- กอ คือ ต้นไม้ที่ขึ้นเป็นกลุ่ม

- หุงข้าว คือ การทำให้ข้าวสุกด้วยวิธีการต้ม หรือทำให้น้ำแห้ง

เพลงประกอบบทเรียน ชื่อ เพลงต้นข้าวของคนไทย

เจ้าต้นข้าวเอ๋ย เคยเป็นข้าวเปลือก         เจ้าถูกคัดเลือก จากเมล็ดข้าว

แม่หาบจากบ้าน ไปหว่านกลางนา         ขอน้ำจากฟ้า ขอรักจากดาว

ขอนมจากดิน มาให้เจ้าดื่ม                  ขอยืมใบตอง มาป้องกันหนาว

ขอรุ้งเจ็ดสี   มาอยู่อาศัย                    ปลูกบ้านใกล้ใกล้ ดวงใจสีขาว

ค่อยเติบค่อยโต เป็นต้นเป็นกอ             นะแม่นะพ่อ จะรอหุงข้าว

จะเป็นข้าวเหนียว หรือเป็นข้าวเจ้า         ก็จะเป็นข้าว ของแผ่นดินเอย

เพลงประกอบบทเรียน ชื่อ เพลงตะล็อกต๊อกแต๊ก

ตะล็อกต๊อกแต๊ก มาทำไม มาซื้อดอกไม้ ดอกอะไร ดอกจำปี ไม่มี ดอกจำปา ไม่มา ดอกยี่โถ ไม่โต ดอกแก้ว หมดแล้ว

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้อย่างไร

สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว ได้แก่ คน สัตว์ และพืช สิ่งมีชีวิต จะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยปัจจัย ดังนี้ อากาศ อาหาร น้ำ อากาศ คือ สิ่งที่ สิ่งมีชีวิตเอาไว้ใช้ในการหายใจ จะมีก๊าซออกซิเจนในการหายใจ อาหาร คือ สิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย คน ต้องการการอาหารหลัก 5 หมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ผักผลไม้ และ นม พืช มีกระบวนการสร้างอาหารที่เรียกว่า การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พืชสามารถดูดธาตุอาหารจากในดินเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต สัตว์แต่ละชนิดมีการกินอาหารที่ต่างกัน เช่น สัตว์ที่กินพืช , สัตว์กินสัตว์ , สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ , สัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์