สระเอีย มีวิธีการแจกลูก และความหมายของคำดังนี้

1. เงีย  มาจากคำว่า  งัวเงีย  หมายถึง อาการของคนที่เพิ่งตื่นนอนยังง่วงอยู่

เงีย  สะกดว่า  งอ -เอีย  อ่านว่า เงีย

2. เนีย  มาจากคำว่า  นัวเนีย  หมายถึง เกี่ยวพันกัน

เนีย  สะกดว่า นอ -เอีย อ่านว่า  เนีย

3. เปีย  มาจากคำว่า  ผมเปีย  หมายถึง ผมที่ไว้ยาวบริเวณท้ายทอย  ผมที่ถักห้อยยาวลงมา

เปีย  สะกดว่า ปอ -เอีย อ่านว่า  เปีย

4. เมีย  หมายถึง  ภรรยา

เมีย  สะกดว่า  มอ - เอีย  อ่านว่า  เมีย

5. เยีย  หมายถึง คำใช้เรียกไก่ตัวผู้ทีมีรูปร่างคล้ายไก่ตัวเมีย เรียกไก่เยีย หรือหมายถึง งามยิ่ง

เยีย  สะกดว่า ยอ - เอีย  อ่านว่า  เยีย

6. เลีย หมายถึง การแสดงอาการที่เราใช้ลิ้นกวาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เลีย  สะกดว่า ลอ - เอีย  อ่านว่า  เลีย

 

เรียนรู้อักษรต่ำ สระเอีย และสระอัว

อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่   ค, ฅ, ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮ

สระเอีย  มีรูปดังนี้    เ    ี ย

สระ อัว  มีรูปดังนี้    ัว

เรื่อง  โรงเรียนลูกช้าง

ใบโบก ใบบัว และลูกช้าง หลายเชือกไปโรงเรียน     โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน

ครวญโพ พ่อของภูผา เป็นครูใหญ่                       ช้างแต่ละเชือกมีครวญคอยฝึก

วันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกัน                                   ครวญช้าง จูงใบโบกไปต่อแถว

ใบโบก ใช้งวงจับหางช้างข้างหน้า                       ครวญช้างจูงใบบัวไปต่อแถว

ใบบัว ใช้งวงจับหางใบโบก                               ลูกช้าง เดินตามกันเป็นวงกลม

ฝึก ซ้ำไป ซ้ำมา ไม่กี่วัน                                   ใบโบก และ ใบบัว ทำตามได้

เมื่อฝึกจบทุกครั้ง ลูกช้างได้กินกล้วย                    ได้กินอ้อยเป็นรางวัล

โรงเรียนลูกช้าง  รู้จักคำนำเรื่อง

ประโยคน่ารู้

โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน ครวญช้างกำลังฝึกลูกช้าง

ภูผาวาดรูปวงกลม   ใบโบกใบบัวชอบกินกล้วย

จมูกยาวๆของช้างเรียกว่า งา

เรื่อง แม่งูเอ๋ย

มาเล่นกันไหม เล่นเป็นงูใหญ่

กินน้ำบ่อไหน       จะพาไปกิน

บ่อโศกบ่อหิน บ่อดินบ่อทราย

กินแล้วโยกย้าย บินไปก็บินมา

แม่งูเอ๋ย       กินน้ำบ่อไหน

กินน้ำบ่อทราย ย้ายไปก็ย้ายมา

กินน้ำบ่อโศก        โยกไปก็โยกมา

กินน้ำบ่อหิน      บินไปก็บินมา

กินหัวกินหาง       กินกลางตลอดตัว

เรื่อง กุ๊ก กุ๊ก ไก่

มาเล่นกันไหม เล่นเป็นลูกไก่

เดินตามแม่ไป คุ้ยเขี่ยหากิน

เธอเป็นลูกไก่ ฉันเป็นแม่ไก่

เดินตามกันไป ทำมาหากิน

กลอน กุ๊ก กุ๊ก ไก่

กุ๊ก กุ๊ก ไก่ เลี้ยง ลูก จน ใหญ่

ไม่มีนมให้ลูกกิน ลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบ

แม่ก็เรียกไปคุ้ยดินทำมาหากิน ตามประสาไก่เอย

เนื้อเรื่อง  ลากันไปโรงเรียน

ภูผา เดินหน้า ช้างน้อย ตามหลัง         น่ารัก น่าชัง จะไปโรงเรียน

ช้าง หิ้ว ปิ่นโต กระเป๋า เครื่องเขียน มา ถึง โรงเรียน โบกมือ ลา กัน

ความหมายของคำ

1. โรงเรียน หมายถึง สถานที่ศึกษา เล่าเรียน

2. หิ้ว หมายถึง จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา

3. ปิ่นโต  หมายถึง  ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ช้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูหิ้วได้

4. กระเป๋า หมายถึง เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ

5. โบกมือ หมายถึง แกว่งมือไปมาทำสัญญาณ

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

การทักทายและการเรียนรู้มิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์  เห็นได้จากการที่ใบโบกกับใบบัว  เดินไปส่งภูผาที่โรงเรียน ใบโบกหิ้วปิ่นโต ใบบัวหิ้วกระเป๋า

คำที่มากกว่า 1 พยางค์  ในบทเรียนนี้ ได้แก่

1. ไก่แจ้   สะกดว่า  กอ - ไอ - ไก - ไม้เอก = ไก่  /  จอ - แอ - แจ - ไม้โท = แจ้  อ่านว่า ไก่แจ้

2. ป่าไม้   สะกดว่า ปอ - อา - ปา - ไม้เอก = ป่า  /  มอ - ไอ - ไม - ไม้โท = ไม้  อ่านว่า ป่าไม้

3. ใส่ยา  สะกดว่า สอ - ใอ - ใส - ไม้เอก = ใส่  /  ยอ - อา - ยา = ยา  อ่านว่า ใส่ยา

4. ผ้าถุง  สะกดว่า ผอ - อา - ผา - ไม้โท = ผ้า  /  ถอ - อุ - งอ = ถุง  อ่านว่า ผ้าถุง

5. สาคู  สะกดว่า สอ - อา = สา / คอ - อู = คู  อ่านว่า  สาคู

6. ถูบ้าน  สะกดว่า  ถอ - อู = ถู / บอ - อา - นอ - บาน - ไม้โท = บ้าน  อ่านว่า ถูบ้าน

ความหมายของคำ

1. ไก่แจ้  หมายความว่า  ไก่บ้านพันธุ์พื้นเมืองของไทย

2. ป่าไม้ หมายความว่า ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมา

3. ใส่ยา หมายความว่า เอายาทาหรือโรยที่แผล

4. ผ้าถุง หมายความว่า ผ้านุ่งผู้หญิง ทำจากผ้าที่เย็บด้านข้างให้ติดกัน

5. สาคู หมายความว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

6. ถูบ้าน หมายความว่า เช็ดไปมาให้สะอาด