แบบรูปจำนวน คือ การเรียงลำดับรูป เช่น รูปที่หนึ่ง เป็นรูป วงกลม รูปที่สองเป็นรูป สามเหลี่ยม รูปที่สามเป็นรูปวงกลม รูปที่สี่เป็นรูป สามเหลี่ยม รูปที่ห้า เป็นรูป อะไร คำตอบ คือ รูปวงกลม ซึ่งการเรียงลำดับลักษณะแบบนี้ เราจะเรียกว่า แบบรูปของรูปเรขาคณิต


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1