บทเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก มีหลักการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาดังนี้

หลักการแก้โจทย์ปัญหา มีดังนี้

1. กำหนด สิ่งที่โจทย์บอก

2. กำหนด สิ่งที่โจทย์ถาม

3. วิเคราะห์โจทย์

4. วิธีหาคำตอบ

5. ผลลัพธ์ที่ได้

 

ตัวอย่าง   ขายชมพู่ได้  34  แข่ง  และขายมะม่วงได้  42  แข่ง  รวมแล้วขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่แข่ง 

สิ่งที่โจทย์บอก  คือ   ขายชมพู่ได้  34  แข่ง  ,   ขายมะม่วงได้  42  แข่ง

สิ่งที่โจทย์ถาม  คือ    รวมแล้วขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่แข่ง 

วิเคราะห์โจทย์  คือ   การบวก  

วิธีหาคำตอบ   คือ    ประโยคสัญลักษณ์  คือ  34 + 42  = ?

ผลลัพธ์ที่ได้    คือ    ใช้หลักหน่วย บวกกันก่อน  ได้แก่  4 + 2  = 6

ใช้หลักสิบ บวก กัน ได้แก่ 3 + 4 = 7

ผลลัพธ์ที่ได้   คือ   รวมขายผลไม้ได้ทั้งหมด  76  แข่ง 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1