เนื้อหาเรื่อง แรงทำให้วัตถุปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ในวิชาวิทยาศาสตร์นี้จะมีเนื้อหาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกิดจากแรง ดังนั้นในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง แรงคืออะไร และแรงทำให้วัตถุปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้อย่างไร เช่น นักเรียนเตะลูกฟุตบอล คือ การทำให้วัตถุที่หยุดนิ่ง ได้แก่ลูกบอล เคลื่อนที่ไปข้างหน้า

แรง คือ การทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ เป็นลักษณะต่างๆ ได้แก่

1. วัตถุเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่

2. วัตถุเปลี่ยนจากเคลื่อนที่ เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น

3. วัตถุเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่ช้าลง หรือ หยุดนิ่ง

4. วัตถุเปลี่ยนจากเคลื่อนที่ เป็นเคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่น

ขนาดของแรง คือ ระดับการออกแรง เช่น ขว้างก้อนหิน ต้องออกแรงมาก วัตถุมีมวลมาก จะต้องออกแรงมาก เพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนที่ , การออกแรงปั่นจักรยาน เป็นการออกแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่อยู่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น การโยนห่วง เป็นการออกแรงทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่ เคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง , การดีดลูกแก้ว เป็นการออกแรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1