SWF เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการเปิดไฟล์มัลติมีเดียประเภทเฟลช (Flash) ซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 ซึ่งสื่อที่จำเป็นต้องใช้มีชื่อว่า OBEC ป.2 เพราะลักษณะของสื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย มีภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง ประกอบ หากผู้ใช้งานเปิดสื่อการสอนนี้ แต่ลักษระของสื่อเป็นหน้าสีขาว ไม่มีภาพปรากฎ หรือไม่มีการตอบสนองใดๆของสื่อ ให้ผู้ใช้งานมาตั้งค่า แอปพลิเคชั่น SWF โดยการตั้งค่าให้ทุกหัวข้อเปิดการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องไปตั้งค่าที่ Setting แล้วเลือกให้ทุกหัวข้อเปิดการใช้งาน

1.แตะแอปพลิเคชั่น SWF Player

2.รอการติดตั้งของโปรแกรม

3.แตะเมนู Setting

4.เช็คเปิดที่หัวข้อ โดยจะเป็นเครื่องหมาย ถูก