ทักษะภาษาด้านการฟัง การพูด และการอ่านวรรณยุกต์ไทย เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการออกเสียงคำ ตามวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง และผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้วรรณยุกต์ไทย

วรรณยุกต์ คืออะไร

1.วรรณยุกต์ คือเครื่องหมายที่เขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นของคำ

2.วรรณยุกต์ทำให้เกิดเสียงสูง เสียงต่ำ

 

เช่น

วรรณยุกต์มี  4 รูป   5 เสียง  ได้แก่    เสียงสามัญ   เสียงเอก    เสียงโท   เสียงตรี     เสียงจัตวา

คำว่า  ปา  มีเสียงวรรณยุกต์ เป็นเสียงสามัญ ไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นอักษรกลาง แปลว่า การขว้างปาสิ่งของ

คำว่า ป่า มีวรรณยุกต์ เป็นเสียง เอก   แปลว่า สถานที่ ที่มีต้นไม้ ภูเขา และสัตว์

คำว่า ป้า มีวรรณยุกต์ เป็นเสียง โท แปลว่า พี่สาวของคุณพ่อหรือคุณแม่

คำว่า ป๊า มีวรรณยุกต์ เป็นเสียง ตรี แปลว่า เป็นคำที่ใช้เรียกคุณพ่อในบางภาษา

คำว่า ป๋า มีวรรณยุกต์ เป็นเสียง จัตวา แปลว่า เป็นคำที่ใช้เรียกคุณพ่อในบางภาษา

 

 

 

 

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1