ทักษะภาษาด้านการเขียนสระไทย  สระภาษาไทย มี 32 เสียง   ได้แก่

อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู

เอะ เอ เเอะ เเอ เอียะ เอีย เอือะ เอือ

อัวะ อัว โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ

อำ ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ

สระเสียงสั้น   ได้แก่  อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อำ ไอ ใอ เอา

สระเสียงยาว  ได้แก่   คือ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤๅ ฦๅ


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1