บทเรียนภาษไทย เรื่องพูดเพราะ รู้จักคำนำเรื่อง เป็นการเรียนรู้โดยใช้เนื้อหาคำศัพท์ในบทเรียนให้นักเรียนได้รู้จักความหมาย ซึ่งมีคำศัพท์ในบทเรียนได้แก่ ลูบ , แย่ง , โกรธ , ประตู , ฟุตบอล , ตลิ่ง

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1