พยัญชนะไทยมี 44 ตัว  คือ  ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ  และ พยัญชนะไทยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ได้ดังนี้

1. อักษรสูง 11 ตัว ได้แก่  ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห  

2. อักษรกลาง 9 ตัว  ได้แก่  ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ 

3. อักษรต่ำ  24 ตัว   ได้แก่  ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

สระ ที่ควรรู้จักในบทเรียนนี้คือ  สระโอะ   สระเอาะ  สระ ออ  สระเออะ  สระเออ  สระเอือ

เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! )  หรือ เครื่องหมายตกใจ  เช่น  อะไรนั่น !  งูสีดำตัวใหญ่ แผ่แม่เบี้ย ขวางทาง ลูกช้าง ทั้งสอง ยืนตัวแข็ง ไม่โบกหู ไม่แกว่งหาง

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1