1. ตัวอย่าง การแจกลูกสะกดคำ ของอักษรกลาง

1. สระเออะ  เช่น  เจอะ   มีการแจกลูกคำดังนี้  จอ + เออะ  อ่านว่า เจอะ

2. สระเออ เช่น  เจอ  มีการแจกลูกคำดังนี้   จอ + เออ  อ่านว่า เจอ

3. สระเอือ เช่น เจือ   มีการแจกลูกคำดังนี้   จอ + เอือ  อ่านว่า  เจือ

ความหมาย 

1. เจอะ  หมายถึง  พบ  เห็น  ประสบ  ประจวบ

2. เจอ  หมายถึง    พบ  เห็น  ประสบ  ประจวบ

3.เจือ หมายถึง  เอาส่วนน้อยประสมลงไปในส่วนมากให้ปนกัน 

2. ตัวอย่าง การแจกลูกสะกดคำ ของอักษรสูง

1. สระเออะ  เช่น  เถอะ   มีการแจกลูกคำดังนี้  ถอ + เออะ  อ่านว่า เถอะ

2. สระเออ เช่น  เขอ  มีการแจกลูกคำดังนี้   ขอ + เออ  อ่านว่า เขอ

3. สระเอือ เช่น เขือ   มีการแจกลูกคำดังนี้   ขอ + เอือ  อ่านว่า  เขือ

 

ความหมาย 

1. เขือ  หมายถึง  ชื่อปลา ลำตัวยาวเรียว แบนข้าง และเป็นสีชมพูโดยตลอด ตาเล็กมาก อยู่ในรูบริเวณปากแม่น้ำที่มีพื้นเป็นเลน

2.เถอะ หมายถึง  คำประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงตกลง  วิงวอน หรือชักจูง

3. ตัวอย่าง การแจกลูกสะกดคำ ของอักษรต่ำ

1. สระเออะ  เช่น  เยอะ   มีการแจกลูกคำดังนี้  ยอ + เออะ  อ่านว่า เยอะ

2. สระเออ เช่น  เฌอ  มีการแจกลูกคำดังนี้   ฌอ + เออ  อ่านว่า เฌอ

3. สระเอือ เช่น เรือ   มีการแจกลูกคำดังนี้   รอ + เอือ  อ่านว่า  เรือ

ความหมาย

1. เฌอ  หมายถึง  ต้นไม้

2. เยอะ  หมายถึง  มากมาย

3. เรือ  หมายถึง  ยานพาหนะชนิดหนึ่งที่ใช้สัญจรไปมาทางน้ำสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1