ประโยค เช่น  ช้างน้อยเข้าแถว , ใบโบกตีฆ้องเสียงดัง , ช้างน้อยระบายสีสวยงาม 

สัญลักษณ์   คือ   สิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่ง  เช่น  ตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูด  +  -  x / เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

เครื่องหมาย คือ  สิ่งที่ทำขึ้นเพื่อแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้  เช่น  สัญญาณไฟจราจรเป็นเครื่องหมายแสดงให้ระวังอันตราย หรือกระทำตามที่บอกหรือแนะไว้

สัญญาณ  คือ  เครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือได้ยิน เป็นต้น  แม้อยู่ในระยะไกล เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตราย หรือ กระทำตามที่บอกหรือแนะไว้  เช่น  สัญญาณไฟจราจร  สัญญาณธง  ตีระฆัง  ตีฆ้องเป็นสัญญาณ

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1