เรื่อง ไปโรงเรียน 

ภูผา เดิน หน้า ใบโบก ใบบัว เดินตาม       ใบโบก หิ้ว ปิ่นโต ส่งเสียง ร้อง เอิ๊ก เอิ๊ก

กระดึง ดัง โป๊ก เป๊ก                                 ใบบัว หิ้ว กระเป๋า ส่งเสียง ร้อง แอ๊ก แอ๊ก

กระพรวน ดัง กรุ๋ง กริ๋ง                               ภูผา พา ใบโบก ใบบัว ไป โรงเรียน

พอ ถึง โรงเรียนลูกช้าง                              ใบโบก ยื่น ปิ่นโต ให้ ภูผา

ใบบัว ยื่น กระเป๋า ให้ ภูผา                          ช้างน้อย โบกหู ให้ ภูผา

ภูผา โบกมือ ให้ ช้างน้อย                           ช้างน้อย เดิน เข้า โรงเรียนลูกช้าง

ภูผา เดิน ต่อไป ที่ โรงเรียน ของ ภูผา           ไป เรียน หนังสือ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ เรื่อง ไปโรงเรียน  มีดังนี้

1. เข้า     หมายถึง   อาการที่เคลื่อนไปข้างใน หรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน

2. หิ้ว      หมายถึง   จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา

3. เรียน    หมายถึง    เข้ารับความรู้จากผู้สอน

4. ปิ่นโต    หมายถึง    ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูหิ้วได้

5. กระเป๋า    หมายถึง      เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ

 

เพลงกล่อมเด็ก  เจ้าเนื้ออ่อน

เจ้าเนื้ออ่อน  เอย   อ้อน แม่ จะ กิน นม

แม่ อุ้ม เจ้า ออก ชม กิน นม แล้ว นอน เปล เอย

ข้อคิดที่ได้

ความรักของแม่ที่มีต่อลูก เห็นได้จากเมื่อลูกร้องจะกินนม      แม่ก็อุ้มออกมาจากเปลแล้วให้กินนมจากอก    เมื่อลูกอิ่มแล้วก็นำไปนอนเปลต่อ

เรื่อง โป๊ก เป๊ก

กระดึง เสียงดัง โป๊ก เป๊ก กระพรวน เสียงดัง กรุ๋ง กริ๋ง

ภูผา เที่ยวหา วุ่น วิ่ง ตาม เสียง กรุ๋ง กริ๋ง และเสียง โป๊ก เป๊ก

ความหมาย

1. กระดึง   หมายถึง  โลหะคล้ายกระดิ่ง  มีลูกกระทบแขวนอยู่ภายใน

2. กระพรวน  หมายถึง  โลหะกลมกลวง มีลูกกลิ้งเล็กๆอยู่ข้างใน

3. เที่ยว หมายถึง กิริยาไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป

4. วิ่ง หมายถึง  ก้าวไปโดยเร็วยิ่งกว่าเดิน

5. เสียง  หมายถึง  สิ่งที่รับรู้ได้ด้วยหู  สิ่งที่หูได้ยิน

ข้อคิดจากเรื่อง

 ความห่วงหาอาทร และมิตรภาพระหว่างคนสัตว์ เห็นได้จากการที่ภูผาออกตามหา ใบโบก  ใบบัว จากเสียงกระดึงและกระพรวนที่ห้อยคอไว้

( ใ ) เรียกว่า สระไอ ไม้ม้วน   ตัวอย่างการสะกดคำ 

1. ใจ  สะกดว่า  จอ - ใอ อ่านว่า ใจ

2. ใด  สะกดว่า  ดอ - ใอ อ่านว่า ใด

3. ใย  สะกดว่า  ยอ - ใอ อ่านว่า ใย

4. ใน  สะกดว่า  นอ - ใอ อ่านว่า ใน

5. ใส  สะกดว่า  สอ - ใอ อ่านว่า ใส 

ความหมายของคำ

1. ใจ  หมายถึง หัวใจ

2. ใด หมายถึง ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความไม่เจาะจง หรือเป็นคำถาม

3. ใย หมายถึง สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆ

4. ใน หมายถึง ตรงกันข้ามกับนอก

5. ใส  หมายถึง  แจ่ม  ไม่ขุ่น  ไม่มัวสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1