การอ่านแจกลูก  การสะกดคำ  สระอู  ในบทเรียนนี้เราจะนำอักษรกลางมาแจกลูก สะกดคำ สระอู   โดยมีคำดังนี้

กู  สะกดว่า  กอ - อู  อ่านว่า กู

จู  สะกดว่า  จอ - อู  อ่านว่า จู

ดู  สะกดว่า  ดอ - อู  อ่านว่า ดู

ตู  สะกดว่า  ตอ - อู  อ่านว่า ตู

บู  สะกดว่า  บอ - อู  อ่านว่า บู

ปู  สะกดว่า  กอ - อู  อ่านว่า กู

อู  สะกดว่า  ออ - อู  อ่านว่า อู

ความหมายของคำ

ดู  หมายถึง  ใช้สายตามองเพื่อให้เห็น

ปู หมายถึง  ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูสันหลัง มีขา 5 คู่ คู่แรกเป็นก้าม

เรื่อง เพื่อนภูผา

ภูผา ดูแล ใบโบก   ภูผา ดูแล ใบบัว    ภูผา มีเพื่อน ข้างตัว   ชื่อใบบัว  ชื่อใบโบก

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 

นอกจากคนกับคนจะเป็นเพื่อนกันได้แล้ว คนกับสัตว์ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ด้วย เหมือนอย่างภูผาที่มีช้างใบโบก ใบบัวเป็นเพื่อน

ความหมายของคำศัพท์

ดูแล   หมายถึง   เอาใจใส่  ปกปักรักษา  ปกครอง 

มี       หมายถึง   ถือเป็นเจ้าของ  อยู่ในครอบครอง

เพื่อน  หมายถึง   ผู้ชอบพอรักใคร่กัน  ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

ข้าง    หมายถึง   ใกล้   เช่น ใบโบกใบบัวอยู่ข้างภูผา

ชื่อ     หมายถึง   คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานที่

การแจกรูป คำที่สะกดด้วย สระอี ในบทเรียนนี้เราจะนำอักษรกลางมาประสมกับสระอี เช่น

กี  สะกดว่า  กอ - อี  อ่านว่า  กี

จี  สะกดว่า  จอ - อี  อ่านว่า  จี

ดี  สะกดว่า  ดอ - อี  อ่านว่า  ดี

ตี  สะกดว่า  ตอ - อี  อ่านว่า  ตี

บี  สะกดว่า  บอ - อี  อ่านว่า  บี

ปี  สะกดว่า  ปอ - อี  อ่านว่า  ปี

อี  สะกดว่า  ออ - อี  อ่านว่า  อี

ความหมายของคำ

ดี  หมายความว่า  เป็นไปในทางที่ต้องการ  น่าปรารถนา น่าพอใจ

ตี  หมายความว่า ฟาด  หวด  เฆี่ยน

ปี  หมายความว่า เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งครั้งประมาณ  365 วัน

พยัญชนะไทย มี 44 ตัว ได้แก่  ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

พยัญชนะไทย แบ่งออกเป็น  3  ส่วน คือ ได้แก่  อักษรกลาง  อักษรสูง และอักษรต่ำ

อักษรกลาง ได้แก่  ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

อักษรสูง ได้แก่  ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

อักษรต่ำ ได้แก่   ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

เรื่อง ภูผา

ภูผามีพ่อ ภูผามีแม่ พ่อให้ภูผามาหา   พ่อให้ภูผาดูแลใบโบก พ่อให้ภูผาดูแลใบบัว   

ภูผารักใบบัว ภูผาดีใจได้ดูแลใบโบก  ภูผารักใบบัว ภูผาดีใจได้ดูแลใบบัว

ใบโบก ใบบัว รักภูผา   พ่อแม่ รักภูผา รักใบโบก รัก ใบบัว   

ภูผา รักพ่อแม่ รักใบโบก รักใบบัว  ใบโบก ใบบัว รักภูผา รักพ่อ รักแม่สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1