ในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้คำนำเรื่อง ที่สำคัญพร้อมกับความหมายของคำนั้นๆ ดังนี้

1. พ่อ   หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก

2. แม่   หมายถึง หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก

3. หา   หมายถึง มุ่งพบ  หรือ  พบ

4. ให้   หมายถึง มอบ สละ อนุญาต

5. ได้   หมายถึง รับมา หรือตกมาเป็นของตน

เรื่องโยกมาโยกไป .... ใบโบกใบบัว โยกตัว ไปมา โยกหัว โยกขา โยกมา โยกไป

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

1. ตัว  หมายถึง คำใช้เรียกแทนสัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น  ช้าง 2 ตัว

2. หัว  หมายถึง ส่วนบนสุดของร่างกายของคนหรือสัตว์

3. ขา  หมายถึง  อวัยวะตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้า  สำหรับพยุงตัวและเดิน 

4. โยก หมายถึง เคลื่อนไปมาอยู่กับที่แต่ยังไม่หลุด

5. มา หมายถึง เคลื่อนตัวออกไปหาผู้พูด

6. ไป  หมายถึง  เคลื่อนออกจากที่เดิม

ทบทวนการอ่านแจกลูก การสะกดคำ  สระอา  จากเนื้อเรื่อง ดังนี้

เนื้อเรื่อง

 มาดูใบโบก   ใบโบกมีงา  มีตา   มีหู   มีหาง   มีปาก   มีงวง

 มาดูใบบัว  ใบบัวไม่มีงา  มีตา  มีหู  มีหาง  มีปาก  มีงวง

จากประโยคข้างต้น คำที่มี สระ อา  มีดังนี้

1. มา   2. งา   3. ตา   4. หาง    5. ปาก

บทเรียน เรื่อง การแจกลูก  สะกดคำ  สระอา  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำอักษรกลาง มาประสมกับสระอา มีเนื้อหาการสอนให้นักเรียน สามารถแจกลูกสะกดคำ ได้  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ความหมายของคำ  

กา  หมายถึง  ภาชนะใส่น้ำต้ม 

ตา  หมายถึง ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์  ทำหน้าที่มองหรือดูสิ่งต่างๆรอบตัว

ปา  หมายถึง  ขว้างไปข้างหน้า

อา  หมายถึง  น้องของพ่อ

การแจกลูกสะกดคำ 

1. กา   แจกลูกสะกดคำ    ได้ดังนี้   กอ - อา   อ่านว่า  กา

2. จา   แจกลูกสะกดคำ    ได้ดังนี้   จอ - อา   อ่านว่า  จา

3. ดา  แจกลูกสะกดคำ    ได้ดังนี้   ดอ - อา   อ่านว่า  ดา

พยัญชนะไทย มีทั้งหมด ๔๔ ตัว ได้แก่  รูปพยัญชนะ    ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ  แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่  

1. อักษรสูง  มี ๑๑ ตัว   คือ  ฃ , ข  , ฉ ,  ห  , ผ , ส  , ถ ,  ฝ  , ศ  , ษ , ฐ 

2. อักษรกลาง  มี ๙ ตัว  ก , จ , ฎ , ด , ฏ , ต , บ , ป , อ

3. อักษรต่ำ มี  ๒๔  ตัว ได้แก่ ค, ฅ , ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1