เนื้อเรื่อง จ้องตากัน

ใบโบกใบบัว   ตัวสั่น      ขาแข็ง

หูไร้เรี่ยวแรง   หางแกว่ง  ไม่ออก

เจองุตัวดำ แลบลิ้น     ล่อหลอก

แม่เบี้ย       แผ่ออก      น่ากลัว นักหนา

จ้องตากกันไป จ้องตากันมา

งูเลื้อยเข้าป่า  ช้างน้อย โล่งใจ

ความหมายของคำ

1. ตัวสั่น   หมายถึง  อาการที่ตัวสั่นไหวถี่ๆ  ด้วยความกลัว

2. แกว่ง  หมายถึง  อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นที ทางนี้ที

3. แม่เบี้ย   หมายถึง  พังพานงู

4. จ้อง   หมายถึง  เพ่งตาดู

5 เลื้อย   หมายถึง  เสือกไปด้วยอก  ใช้กับสัตว์ไม่มีขา  ตัวยาว  เช่น  งูเลื้อย

ข้อคิดจากเรื่อง จ้องตากัน

แม้จะเป็นสัตว์ก็รักชีวิตของตัวเอง เมื่อตกอยู่ในอันตรายก็ต้องต่อสู้  เหมือนกับใบโบก  ใบบัว  แม้จะกลัวงู  แต่ก็สู้ตามที่ตนทำได้นั่นก็คือ  การจ้องตา

 

พยัญชนะที่เป็นอักษรกลาง มีดังนี้   ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ   

วรรณยุกต์ มีทั้งหมด 4 รูป  ได้แก่  ไม้เอก ,  ไม้โท ,  ไม้ตรี  ,  ไม้จัตวา   

วรรณยุกต์มี 5 เสียง  ได้แก่  เสียงสามัญ  เสียงเอก  เสียงโท  เสียงตรี  เสียงจัตวา 

อักษรกลางผันได้  5 เสียง  เช่น

1. กา   ผันได้เป็น    กา    ก่า   ก้า   ก๊า   ก๋า

2. ตี    ผันได้เป็น   ตี   ตี่    ตี้  ตี๊  ตี๋

3. ดู    ผันได้เป็น   ดู   ดู่  ดู้  ดู๊  ดู๋

4. แบ  ผันได้เป็น   แบ  แบ่  แบ้   แบ๊  แบ๋

5. โต  ผันได้เป็น   โต  โต่  โต้   โต๊  โต๋

6. ไป  ผันได้เป็น    ไป   ไป่  ไป้  ไป๊  ไป๋

คำและประโยค ในบทเรียน

1. เรือไฟ  หมายถึง เรือโดยสารที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง  มีขนาดเล็กกว่าเรือกลไฟ นิยมใช้แล่นในแม่น้ำลำคลอง

การเรียบเรียงคำและประโยค  : พ่อพาภูผาไปดูเรือไฟที่พิพิธภัณฑ์

2. โป๊ะเรือ  หมายถึง  ทุ่นสำหรับเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าหรือให้คนขึ้นลง

การเรียบเรียงคำและประโยค  : ภูผากำลังเดินไปโป๊ะเรือ เพื่อรอลงเรือ

3. เตี้ย  หมายถึง  ไม่สูง

การเรียบเรียงคำและประโยค  : ภัทรสูงจนพลอยรู้สึกเตี้ยไปเลย

4. แม่เบี้ย  หมายถึง  พังพานงู  ใช้แก่งูเห่าและงูจงอาง

การเรียบเรียงคำและประโยค  : ใบโบกใบบัว เจองูกำลังแผ่แม่เบี้ย

5. เคาะโต๊ะ  หมายถึง  ใช้อวัยวะมือกระทบบนโต๊ะเยาๆ

การเรียบเรียงคำและประโยค  : นักเรียนกำลังเคาะโต๊ะเล่นในห้องเรียน

การสะกดคำที่มากกว่า  1 พยางค์

1. ข้อมือ  หมายถึง ข้อต่อระหว่างมือและแขนช่วงใต้ข้อศอก

การสะกดคำ  ขอ - ออ - ขอ -ไม้โท - ข้อ  + มอ - อือ - มือ  อ่านว่า  ข้อมือ

2. เจอเสือ  หมายถึง  พบหรือเห็นเสือที่เป็นสัตว์ดุร้าย 

การสะกดคำ  จอ - เออ - เจอ  + สอ - เอือ - เสือ  อ่านว่า  เจอเสือ

3. เกาะขา  หมายถึง  จับหรือยึดขาเอาไว้

การสะกดคำ  กอ - เอาะ - เกาะ + ขอ - อา - ขา  อ่านว่า  เกาะขา

4. ไปเถอะ  หมายถึง การขอร้อง หรือวิงวอน ให้ออกจากที่ตรงนั้น

การสะกดคำ   ปอ - ไอ - ไป + ถอ - เออะ - เถอะ  อ่านว่า  ไปเถอะ

5.โป๊ะไฟ  หมายถึง โคมไฟ  หรือ เสาไฟตามท้องถนน

การสะกดคำ ปอ - โอ๊ะ - โป๊ะ + ฟอ - ไอ - ไฟ  อ่านว่า   โป๊ะไฟ

1. ตัวอย่าง การแจกลูกสะกดคำ ของอักษรกลาง

1. สระเออะ  เช่น  เจอะ   มีการแจกลูกคำดังนี้  จอ + เออะ  อ่านว่า เจอะ

2. สระเออ เช่น  เจอ  มีการแจกลูกคำดังนี้   จอ + เออ  อ่านว่า เจอ

3. สระเอือ เช่น เจือ   มีการแจกลูกคำดังนี้   จอ + เอือ  อ่านว่า  เจือ

ความหมาย 

1. เจอะ  หมายถึง  พบ  เห็น  ประสบ  ประจวบ

2. เจอ  หมายถึง    พบ  เห็น  ประสบ  ประจวบ

3.เจือ หมายถึง  เอาส่วนน้อยประสมลงไปในส่วนมากให้ปนกัน 

2. ตัวอย่าง การแจกลูกสะกดคำ ของอักษรสูง

1. สระเออะ  เช่น  เถอะ   มีการแจกลูกคำดังนี้  ถอ + เออะ  อ่านว่า เถอะ

2. สระเออ เช่น  เขอ  มีการแจกลูกคำดังนี้   ขอ + เออ  อ่านว่า เขอ

3. สระเอือ เช่น เขือ   มีการแจกลูกคำดังนี้   ขอ + เอือ  อ่านว่า  เขือ


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1