Sponsored Ads

หลังจากที่เราสร้างคลิปวิดีโอแล้ว เราสามารถแก้ไข เปลี่ยนเพลงให้กับวิดีโอของเราได้ ด้วยการ ตัดต่อวิดีโอจากยูทูป ซึ่งขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอนี้ ทางยูทูปสามารถทำให้เราเลือกเปลี่ยน เพลงได้ เพิ่มเติมรูปภาพได้ และตัดต่อคลิปวิดีโอตามที่เราพอใจได้อีกด้วย

เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  เป็นการฝึกสร้างเว็บไซต์สำหรับทุกคนที่อยากมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เราสามารถออกแบบสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง เพราะ Google Site มีเมนูที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site  มีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.google.com

2. ลงชื่อเพื่อเข้าสู่ระบบ

3. คลิกเมนู More/Even more form Google

4. คลิก Sites ที่เมนู  Home & Office

5. คลิกเมนู สร้าง  ที่ Site

สร้างเมนูหลักในเว็บไซต์ และรู้จักเมนูสำคัญที่ใช้สร้างเว็บ ด้วย Google Site

ทำความรู้จักกับเมนูหลักที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์  และเรียนรู้การสร้างเมนูต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์

เมนู จัดการหน้าเว็บไซต์

A. แก้ไขหน้าเว็บ       B. สร้างหน้า         C. การทำงานอื่นๆ      D. แชร์

A. แก้ไขหน้าเว็บ 

เมนูนี้ แสดงการแก้ไขหน้าเว็บในแบบต่างๆ เช่น แทรกรูปภาพ  จัดรูปแบบข้อความ แทรกตาราง ออกแบบหน้าเว็บไซต์ และเมนูช่วยเหลือในการทำเว็บไซต์

การแทรกภาพ เพื่อนำมาประกอบการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site

1. ออกแบบหน้าเว็บ เพื่อกำหนดให้หน้าเว็บนั้นมีการวางรูปภาพแบบใด เช่น กำหนดให้เป็นหนึ่งคอลัมน์ หรือ สองคอลัมน์ เป็นต้น

2.คลิกเมนู แทรก และเลือกรูปภาพ

3.อัปโหลดรูปภาพ  เข้ามาใช้งาน

4. เลือกรูปภาพเข้ามาใช้งาน รูปภาพจะมีขนาดใหญ่ ให้คลิกปุ่ม 100%  เพื่อให้เห็นมุมมองของรูปภาพ

5. คลิกปุ่ม S คือเลือกรูปภาพ  ขนาดเล็ก

เรื่อง ไปโรงเรียน 

ภูผา เดิน หน้า ใบโบก ใบบัว เดินตาม       ใบโบก หิ้ว ปิ่นโต ส่งเสียง ร้อง เอิ๊ก เอิ๊ก

กระดึง ดัง โป๊ก เป๊ก                                 ใบบัว หิ้ว กระเป๋า ส่งเสียง ร้อง แอ๊ก แอ๊ก

กระพรวน ดัง กรุ๋ง กริ๋ง                               ภูผา พา ใบโบก ใบบัว ไป โรงเรียน

พอ ถึง โรงเรียนลูกช้าง                              ใบโบก ยื่น ปิ่นโต ให้ ภูผา

ใบบัว ยื่น กระเป๋า ให้ ภูผา                          ช้างน้อย โบกหู ให้ ภูผา

ภูผา โบกมือ ให้ ช้างน้อย                           ช้างน้อย เดิน เข้า โรงเรียนลูกช้าง

ภูผา เดิน ต่อไป ที่ โรงเรียน ของ ภูผา           ไป เรียน หนังสือ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ เรื่อง ไปโรงเรียน  มีดังนี้

1. เข้า     หมายถึง   อาการที่เคลื่อนไปข้างใน หรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน

2. หิ้ว      หมายถึง   จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา

3. เรียน    หมายถึง    เข้ารับความรู้จากผู้สอน

4. ปิ่นโต    หมายถึง    ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูหิ้วได้

5. กระเป๋า    หมายถึง      เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ

ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ  คือ การนำผลลบ รวมกับ ตัวลบ เท่ากับ ตัวตั้ง

เช่น  3 - 2 = 1

ผลลบ  คือ  1

ตัวลบ  คือ  2

ตัวตั้ง   คือ  3

ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ  คือ การนำผลลบ รวมกับ ตัวลบ เท่ากับ ตัวตั้ง

ดังนั้น เมื่อนำ ผลลบ คือ 1  มาบวกกับ ตัวลบ คือ 2    จะเท่ากับตัวตั้ง   คือ  = 3

หรือ   1 + 2  = 3  นั่นเอง

จำนวนนับ 10 - 20  ตอน จำนวน 10    จำนวนนับ 10  เป็นจำนวนที่นับต่อจาก 9  ซึ่งเราจะเริ่มนับตั้งแต่  1  2   3  4  5  6  7   8   9   10

จำนวนนับสิบ เขียนแบตัวเลขฮินดูอารบิก  คือ  10

เขียนแบบตัวเลขไทย คือ  ๑๐

อ่านว่า   สิบ    

Sponsored Links