บทเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 เรื่อง การเปรียบเทียบความยาว มีเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอนเกี่ยวกับการวัดขนาดของสิ่งของ การเปรียนเทียบ ความยาว ความสูง ของสิ่งต่างๆ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ สมุด หนังสือ และนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆที่วัดได้ ว่าสิ่งไหน ยาวกว่า หรือสิ่งไหนสั้นกว่า

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1