จำนวนเท่ากัน  คือ จำนวนที่จับคู่กันได้พอดี   เช่น  5  เท่ากับ 5  

จำนวนไม่เท่ากัน  คือ จำนวนที่จับคู่กันไม่พอดี   เช่น  5  ไม่เท่ากับ 6 

ถ้าจำนวนไม่เท่ากัน  นำมาเปรียบเทียบกัน   เมื่อนำมาจับคู่กันแล้วมีของเหลือ  แสดงว่า  จำนวนนั้นมากกว่า   เช่น  6  มากกว่า 5  เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้  6 > 5    หรือ

จับคู่กันแล้ว ไม่มีของเหลือ แสดงว่า จำนวนนั้นน้อยกว่า  เช่น  5  น้อบกว่า 6  เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้  5  < 6

สัญลักษณ์  >   คือ  มากกว่า

สัญลักษณ์ <  คือ  น้อยกว่า

ตัวอย่าง

5 < 6   อ่านว่า   ห้า น้อยกว่า  หก

7 > 5   อ่านว่า  เจ็ด  มากกว่า  ห้า

8 < 9   อ่านว่า  แปด น้อยกว่า เก้า

9 > 6   อ่านว่า  เก้า  มากกว่า  หก

8 > 7   อ่านว่า  แปด  มากกว่า  เจ็ด

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1