การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องแท็บเล็ต OTPC  สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์สู่เครื่องแท็บเล็ต OTPC เป็นวิธีการถ่ายดอนข้อมูลซึ่งมีการเชื่อต่อแบบ USB ที่เครื่องแท็บเล็ต แล้วจึงสามารถทำการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องแท็บเล็ตสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ จากเครื่องคอมพิวเตอร์สู่เครื่องแท็บเล็ตได้ มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. แตะเมนูรวมแอปพลิเคชัน

2. เลือกที่เก็บข้อมูลแบบ USB

3. ที่หน้าจอแท็บเล็ตแตะสัญลักษณ์การเชื่อมต่อ

4. แตะเมนูเชื่อมต่อ USB แล้ว

5. จะปรากฎข้อความตอบรับให้คลิกตกลง

6. แตะเมนูเปิดที่เก็บข้อมูล USB

7. เมื่อแท็บเล็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันแล้ว รูปหุ่นยนต์จะเป็นสีส้ม

8. เลือกไดร์ของแท็บเล็ต ตัวอย่างคือ ไดร์ ROCKCHIPS

9. ดับเบอ้ลคลิกไดร์ แล้วจะพบข้อมูลที่อยู่ในแท็บเล็ต