คณิตศาสตร์  ชั้น ป.1  เรื่อง  ช่วงเวลา เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น   มีเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเวลา  ในแต่ละวัน เราแบ่งเวลาเป็น 2 ช่วง  คือ กลางวันและกลางคืน  เราสามารถสังเกตเวลากลางวันและกลางคืน ได้ดังนี้  

ช่วงเช้า   ดวงอาทิตย์จะเริ่มขึ้นจากขอบฟ้า  

ช่วงสาย   ดวงอาทิตย์จะอยู่สูงจากขอบฟ้า แต่ไม่ถึงกลางท้องฟ้า  

ช่วงเที่ยง  ดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงศรีษะหรือกลางท้องฟ้าพอดี  

ช่วงบ่าย   ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปยังทิศตะวันตกแต่ยังไม่ถึงขอบฟ้า

ช่วงเย็น   ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าทางทิศตะวันตก  

ช่วงค่ำ   ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

 สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1