เนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง จำนวน 1 และ 2 มีเนื้อหาการเรียนรู้  ที่เกี่ยวกับการสอนให้นักเรียนรู้จักจำนวนนับ 1 และ 2  และสามารถนับจำนวนได้  เช่น  ส้ม  1 ผล ,  ดินสอ 1 แท่ง  , สมุด  2 เล่ม , หมวก  2 ใบ  เป็นต้น  

การเขียน จำนวนนับ 1  และ  2

1    เขียนเป็นเลขไทย  ๑    อ่านว่า  หนึ่ง

2   เขียนเป็นเลขไทย  ๒   อ่านว่า  สอง

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1