บทเรียนภาษาไทยเรื่อง  ทักษะภาษาด้านการฟัง  การดู  และการพูด พยัญชนะไทย มีเนื้อหาการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย มารยาทในห้องเรียน ,  มารยาทในการฟังและการดู(การชม) , มารยาทในการพูดพยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกัน , พยัญชนะที่มีเสียงอ่านคล้ายกัน  และแบบทดสอบหลังเรียน 

 

1.มารยาทในห้องเรียน

1.มารยาทในการฟัง

2.มารยาทในการดู

3.มารยาทในการพูด

มารยาทในการฟังและการดู(การชม)

1.ฟังอย่างเรียบร้อย  ตั้งใจ ตามองผู้พูด ไม่คุย ไม่เล่น

2.ไม่พูดคุยกันเอง พูดแซง  พูดตะโกน ไม่นำของขึ้นมาเล่นหรือหยิบงานอื่นขึ้นมาทำ

3.ปรบมือเพื่อให้เกียรติผู้พูด และผู้แสดง

4.ถ้ามีข้อสงสัย ให้ยกมือเพื่อขอถามเมื่อฟังจบ

มารยาทในการพูด

1.เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะพูด  เช่น  หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดฝึกพูด

2.ทักทายผู้ฟัง  ด้วยคำพูด  สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ

3.ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เหมาะสม มีคำลงท้าย เช่น ครับ / ค่ะ

4.พูดเสียงดังฟังชัด  สายตามองผู้ฟังอย่างทั่วถึง

5.ขอโทษ  เมื่อพูดผิด  ขอบคุณ  เมื่อได้รับคำชม

แบบทดสอบ

1. พยัญชนะไทยมีทั้งหมด  ตอบ =  44  ตัว

2. ข้อใดเป็นมารยาทในการฟัง  ตอบ = ไม่พูดคุยกันเอง

3. ข้อใดเป็นมารยาทในการดูหรือการชม  ตอบ =  ปรบมือให้เกียรติผู้พูด

4. ข้อใดเป็นมารยาทในการพูด    ตอบ =  พูดเสียงดังฟังชัด

5. เมื่อได้รับการชมเชยควรกล่าวคำว่าอะไร   ตอบ =  ขอบคุณครับ/ค่ะ

พยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกัน

1. ขอ-ไข่  (ข)  /  ขอ-ขวด (ฃ)  

2. คอ-ควาย (ค) /   คอ-ฅน  (ฅ) /   คอ-ระฆัง (ฆ)  

3. ชอ-ช้าง  ชอ-เชอกด

4. ยอ-หยิง   ยอ-ยัก

5. ตอ-ปะ-ตัก    ตอ-เต่า

6. ถอ-ถาน    ถอ-ถุง

7. ทอ-มน-โท   ทอ-ผู้-เท่า  ทอ-ทะ-หาน   ทอ-ทง

8. นอ-หนู   นอ-เนน

9. พอ-พาน   พอ-สำ-เพา

10. สอ-สา-ลา   สอ-รือ-สี  สอ-เสือ

พยัญชนะที่มีเสียงอ่านคล้ายกัน

1. ฉอ-ฉิ่ง  ชอ-ช้าง  ชอ-เชอ

2. ซอ-โซ่    สอ-สา-ลา   สอ-รือ-สี  สอ-เสือ

3. ผอ-ผึ้ง   พอ-พาน   พอ-สำ-เพา

4. ฝอ-ฝา   ฟอ-ฟัน

5. รอ-เรือ   ลอ-ลิง   ลอ-จุ-ฬา

6. หอ-หีบ   ฮอ-นก-ฮูก

7. ขอ-ไข่   ขอ-ขวด   คอ-ระฆัง   คอ-ควาย   คอ-คน

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1